Володимир даниленко сон із дзьоба стрижа читати

СЮРРЕАЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ В. ДАНИЛЕНКА «СОН ІЗ ДЗЬОБА СТРИЖА»

3 Письменник-сюрреаліст майстерно змальовує містичну ніч: «Їм здалося, що хтось шкрябається у вікно й ходить у домі. А потім серед ночі задзвонив телефон, але табло не визначило номера. Чоловік простягнув руку до телефонного апарата, трубка мовчала, тільки десь далеко щось клацало чи то схлипувало А згодом у домі настала тиша, наче його хтось покинув, і тоді пішов дощ. Гриміло, блискало» [4, с ]. Нерви психологічно змучених, фізично виснажених і врешті-решт охоплених жахом батьків фіксують навіть найменші здавалось би незначні дрібниці. Для них самих ця ніч стає містичною як наслідок невимовних батьківських страждань і надмірних переживань. У сюрреалістичному творі переплітаються два протилежні мотиви. В. Даниленко організовує свій твір таким чином, що трагічний танатологічний мотив переплітається з оптимістичним життєствердним, вітаїстичним мотивом. Моторошні картини ночі та літньої грози перериваються уже не таким тривожним змалюванням знахідки батьків покійної Лесі беззахисного пташеняти, що випало з гнізда. З його появою в їхньому житті з явилася маленька розрада, яка відволікала чоловіка та дружину від важких думок, викликаних смертю їхньої доньки. Цей птах «мав чіпкі кігтики і любив чіплятися жінці за халата і видряпувався по ній. Іноді стриж висів на грудях, як жива брошка, або залазив жінці у волосся, ховався під рудою гривою і там мовчки сидів або пищав» [4, с. 20]. Так, попри зневіру Лесиної матері, маленьке стриження ніби чіплялося за життя. Цей стриж стає для читача символом боротьби за життя, символом нового життя, символом надії. Через підтекст новели прочитується, що батьки, яким не вдалося вберегти власну дитину від смерті, ніби спокутують свою провину, рятуючи та виходжуючи незграбне стриження, зберігаючи йому життя. Дорослим просто необхідно про когось турбуватись, що дасть змогу відволіктися від драматичних подій і душевних переживань. Показовим є епізод, що саме «перед доньчиними сороковинами стриж похнюпився, перестав їсти і сидів невеселий» [4, с. 23], а після поминального обіду під час прогулянки взагалі зник у сутінках. Невипадковим тут є образ сутінків, що є символом кінця життя, кінця одного циклу і початку нового. Недарма, зморена відчаєм мати Лесі прошепотіла: «Це душа Лесі жила з нами сорок днів, а тоді відлетіла» [4, с. 26]. В. Даниленко настільки майстерно описує драму однієї родини, що читач не одразу здатен відмежувати реальність від оніричної візії персонажа новели: «Під ранок чоловік побачив у вікні стрижа. Його голова займала весь віконний квадрат. Стриж дивився на чоловіка, чіплявся кігтями за підвіконня і ліз у ліжко. Чоловік хотів щось сказати, але дзьоб стрижа вперся йому в горлянку. Стриж залазив у нього, наче в гору біля ставка у далекому дитинстві. Чоловік відчув, як його розпирає від стрижа і він задихається, що стриж поселився в ньому, наче в норі. Йому вже не було чим дихати» [4, с. 26]. Сон це символ тимчасового забуття; відпочинку; наймилішого; оберегу. Давні греки персоніфікували сон в образі бога (Гіпнос), сина Ночі та Мороку, брата бога смерті Танатоса. На відміну від нещадної смерті, сон символізує тільки тимчасове забуття. Починаючи з тих давніх часів, люди прагнули надавати символічне значення своїм сновидінням. Звідси велика кількість сонників, що трактують ледве не кожний предмет, що бачили під час сну [10]. Сюрреалістична новела В.Даниленка «Сон із дзьоба стрижа» передає оніричний простір, тому-то в ній сновидіння набуває символічного значення. Твір є чудовим зразком оніричної літератури, «сенс якої виражається завдяки мотиву сновидіння» [1, с. 153]. Сни є певною межею між реальним та уявним, свідомим та підсвідомим. «Світ сновидінь це те нечисленне, що збереглося від початкового природного стану людини, що дозволило їй бути всезнаючою і безпосередньо бачити Бога», зазначав психоаналітик А. Менегетті [11, с. 19]. За його словами, сновидіння дає чітку і повну картину з точністю семантичного поля та лінгвістичного анамнезу одночасно [11, с. 17]. На думку Т. Лазаренко, сновидіння у художньому творі є своєрідною знаковою інформацією, яку автор посилає читачеві. За допомогою символів, архетипів, образів, 52

Читайте также:  К чему снятся во сне доски новые

5 SURREAL FEATURES OF V. DANYLENKO S SHORT STORY DREAM FROM SWIFT’S BEAK Yu. Omelchuk, Kherson State University, Institute of Philology and Journalism, 27, 40 years of October Str., Kherson, 73000, Ukraine The article deals with the peculiarities of V.Danylenko s surreal style manner, in particular the symbolism of dream pictures and original combination of polar opposite motifs in the short story «Dream from swift s beak» are traced. Key words: Surrealism, thanatological motif, vitalist motif, image-symbol, oneiric space. СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОВЕЛЛЫ В. ДАНИЛЕНКО «СОН ИЗ КЛЮВА СТРИЖА» Ю. А. Омельчук, Херсонский государственный университет, Институт филологии и журналистики, 27, ул.40 лет Октября, г. Херсон, 73000, Украина В статье исследуются особенности сюрреалистического письма В. Даниленко, в частности прослеживается символика картин сновидений и оригинальность сочетания полярно противоположных мотивов в новелле «Сон из клюва стрижа». Ключевые слова: сюрреализм, танатологический мотив, виталистический мотив, образ-символ, онирическое пространство. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Літературознавча енциклопедія: у двох т. Т. 2 / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. К. : Академія, с. 2. Кононенко Є. Володимир Даниленко і література з пробірки (Розмова з «єдиним чоловіком» сучасної української літератури) [Електронний ресурс] / Євгенія Кононенко Режим доступу: 3. Володимир Даниленко: рівень національної літератури визначають аристократичні проекти [Електронний ресурс] // Спецкор Режим доступу : 4. Даниленко В. Г. Сон із дзьоба стрижа: Оповідання / В. Г. Даниленко. Львів : ЛА «Піраміда», с. 5. Символіка кольорів [Електронний ресурс] / Персонал Плюс Режим доступу : 6. Біла А. Сюрреалізм: наукове видання / А.Біла. К. : Темпора, с. 7. Фрейд З. Толкование сновидений / З. Фрейд. Минск : Попурри, c. 8. Бідюк О. В. Символіка сновидінь у структурі художнього тексту: психоаналітичний аспект / О. Бідюк // Олена Бідюк // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: [зб. наук. праць / редкол.: Я. О. Поліщук та ін.]. Рівне : РДГУ, Вип. ХVII. С Поэзия французского сюрреализма / сост., предисл. и коммент. М. Яснова. СПб.: Амфора, с. 10. Сон [Електронний ресурс] / Словник символов культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. К. : Міленіум, с. Режим доступу : Менегетти А. Образ и бессознательное: учебное пособие по интерпретации образов и сновидений / Антонио Менегетти, пер. с итальянского. М. : ННБВ «Онтопсихология», с. 12. Лазаренко Т. Оніричні елементи в новелістиці сучасних індіанських письменниць США / Т. Лазаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, С (Іноземна філологія; Вип. 43). 13. Білоус П. Між першою та останньою чашкою кави / Петро Білоус // Даниленко В. Г. Сон із дзьоба стрижа: оповідання. Львів : ЛА «Піраміда», С Федосій О. О. Жанрові моделі сучасної української малої прози (Людмила Тарнашинська, Галина Тарасюк, Володимир Даниленко, Олександр Жовна): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук: спец українська література / О. О. Федосій. К., с. 15. Етимологічний словник української мови: у 7 т. / редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. К.: Наук. думка, Т. 5: Р Т / уклад. Р. В. Болдирєв та ін с. 16. Рогожин А. И. Сальвадор Дали: миф и реальность / А. И. Рогожин. М. : Республика, с. Надійшла до редакції 26 лютого 2013 р. 54

Читайте также:  Заговор ребенок плохо спит и плачет во сне

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

Источник

Поделиться с друзьями
Полезные советы на каждый день